PORTFOLIO STUDENTÓW

Rezultat intelektualny 4 ma na celu opracowanie portfolio ucznia w celu monitorowania postępów i osiągnięć uczniów w czasie. Portfolio ucznia jest najbardziej skuteczne, gdy służy do oceny postępów i osiągnięć uczniów w nauce. Portfolio może pomóc nauczycielom monitorować i oceniać postępy w nauce w czasie i pomaga nauczycielom określić, czy uczniowie mogą zastosować to, czego się nauczyli, do nowych problemów i różnych obszarów tematycznych. Portfolio może zachęcić uczniów do przejęcia większej odpowiedzialności i odpowiedzialności za proces uczenia się. Portfolio może również być fizycznym zbiorem pracy uczniów i będzie zawierać materiały takie jak prace pisemne, prace pisemne, prace laboratoryjne, testy, szczegółowe odpowiedzi na pytania itp. Również materiały związane z osiągnięciami naukowymi: nagrody, wyróżnienia, medale, dyplomy, oceny i rekomendacje nauczycieli.

Grupy docelowe:
Rodzice z grup defaworyzowanych (rodzice ze środowisk defaworyzowanych społeczno-ekonomicznych (trudności w nauce, problemy zdrowotne, trudności społeczne i ekonomiczne, pochodzenie w niekorzystnej sytuacji, rodzice ze środowisk migracyjnych (imigranci, uchodźcy), mniejszości etniczne);
Nauczyciele, profesjonaliści pracujący z dziećmi z grup defaworyzowanych;
Specjaliści szkolni pracujący z dziećmi z grup defaworyzowanych.
Dzieci z grup defaworyzowanych

Ta grupa docelowa pomoże stworzyć Portfolio Studentów. Muszą umieć zrozumieć, jaką pracę rodzice mogą wykonywać w domu, jakimi metodami powinni się posługiwać, jak warto zachowywać się w stosunku do dzieci, aby podnieść umiejętności edukacyjne dzieci w domu.

Innowacyjne aspekty tej pracy intelektualnej:
Portfolio uczniów mogą poprawić komunikację między nauczycielami a rodzicami. Portfolio może również pomóc rodzicom uzyskać więcej informacji na temat postępów w nauce i edukacji ich dzieci, tego, czego naucza się na konkretnym kursie oraz tego, co uczniowie robią i czego uczą się w klasie. Ponadto, gdy rodzice są bardziej poinformowani i zaangażowani w edukację swojego dziecka, mogą odgrywać bardziej aktywną rolę we wspieraniu swoich dzieci w domu, co może mieć korzystny wpływ na osiągnięcia w nauce i długoterminowe wyniki uczniów.

Możesz pobrać IO-4

See-Mee IO-4

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Strona wykonana przez

Close Menu