see me logo3finald

See Me Project

Förbättra föräldrarnas engagemang i skolundervisningen

Intellektuell Produktion

HANDBOK I DELTAGANDE

Föräldraguide: ett program för skolor för att engagera föräldrar från missgynnade grupper – en koncepthandbok för att utveckla utbildning för föräldraguider, att hjälpa föräldrar att reflektera över sina erfarenheter och att få mer kunskap om barnens utbildning.

BÄSTA PRAXIS

Analysera exempel på bästa praxis för att undersöka olika metoder för att engagera föräldrar och skapa en relation.

HANDBOK FÖR ATT BEMYNDIGA FÖRÄLDRAR

Bemyndiga föräldrar – en handbok för att främja en relation mellan föräldrar och elever i hemmet (hjälp med läxor), sätt på vilka lärare kan säkerställa att föräldrar förstår hur de kan hjälpa sina barn med läxorna inom ramen för tvåspråkighet eller undermåliga läs- och skrivfärdigheter från föräldrarnas sida.

ELEVPORTFOLIO

Elevportfolio, en ”bro” mellan skola och familj – en praktisk handbok i hur man skapar en portfolio för en elev som också kan användas i hemmet.

Projektet

Att upprätta ett partnerskap mellan familj och skola och att engagera föräldrar som studiepartners från en tidig ålder är därför nödvändigt för att främja barns och ungdomars utveckling. Forskning visar att en tvärvetenskaplig metod, med deltagande av föräldrar, barn, lärare och yrkespersoner från det lokala samhället, är avgörande för att lösa skolelevers beteenderoblem. Huruvida elever är framgångsrika i skolan eller riskerar att lämna skolan i förtid (avhopp) beror till stor del på deras socioekonomiska status (SES). Effekterna av socioekonomisk status är påtagliga i Europas samtliga utbildningssystem. Det är mindre sannolikt att barn från mindre gynnsamma socioekonomiska miljöer deltar i och främjas av utbildning och omsorg än barn från mer gynnsamma miljöer. Den ursprungliga eftersattheten kan förvärras under skolåren om ytterligare stöd inte tillhandahålls för att hjälpa barn att minska utbildningsklyftor. Lika deltagande i kvalitativ utbildning och omsorg i tidig barndom (ECEC) visar sig dock vara en av de mest effektiva metoderna för att bekämpa socioekonomisk ojämlikhet i skolresultat och utbildningsnivå.

Många föräldrar från missgynnade grupper (socioekonomiskt missgynnade, immigranter eller romer från marginaliserade bostadsområden) på grund av rädsla för att dömas av skolpersonalen, deras personliga negativa erfarenheter av skolan eller brist på kunskap om skolsystemet. Målet är att hjälpa föräldrar att upptäcka sina kompetenser och förmågor så att de kan anta en mer aktiv roll i barnens inlärning och utveckling på alla utbildningsnivåer (från det sista året i förskolan till gymnasieutbildning). Det främsta problemet som projektets partners har identifierat och ämnar ta itu med står för det faktum att föräldrarnas och vårdnadshavarnas engagemang och deltagande är knappt eller inte tillräckligt erkänt som en nyckelkomponent som bidrar till kvaliteten på skolundervisningen.

Det är därför det är väldigt viktigt att minska skillnaderna i tillgång till och engagemang i utbildning och att öka jämlikheten och social inkludering för att ta itu med föräldrarnas engagemang i barnens utbildning och utveckling.

Det finns många exempel på god praxis i olika länder inom den europeiska unionen. Ett exempel är AFEV, en fransk organisation som genomför initiativ som placerar föräldrar med missgynnade socioekonomiska bakgrunder i centrum för deras metod. De tillhandahåller frivilligt stöd till föräldrar i form av enskild handledning. För att övervinna barriärerna mellan föräldrar och skola och skapa en förtroendefull relation med familjer, besöker volontärer elever och deras föräldrar i hemmet. Ett annat exempel är PESL cities initiativ för att förebygga avbruten skolgång (avhopp) och att bibehålla höga nivåer av anställning och social sammanhållning inom deras territorier. Ett tredje exempel är en metod som har utvecklats i Moldavien (en stat som har ansökt om medlemskap i EU). Initiativet kallas “Roma Families Get Involved: a methodology for working with Roma families towards their children´s success in education”. Det här initiativet bidrog till att förbättra utbildningssituationen för romer runtom i Europa genom att engagera romska föräldrar mer aktivt. Det fjärde exemplet är Urbact-PREVENT för att förebygga avbruten skolgång (avhopp) och föräldrars engagemang gällande etniska minoriteter och migranter.

open-book-gadab98f5b_1920

Syfte

Projektet SEE ME inriktar sig på målet för KA2 Erasmus gällande skillnader som rör social, etnisk, lingvistisk och kulturell mångfald. Det här projektet syftar till att skapa ett strategiskt partnerskap för utbyte och överföring av innovativ praxis och åtgärder gällande partnerskap mellan familj och skola samt att engagera föräldrar som studiepartners. Det förväntade resultatet är ny/förbättrad praxis för att tillgodose behoven hos missgynnade grupper och att ta itu med skillnader i läranderesultat kopplade till de geografiska och socioekonomiska skillnaderna.

girl-g79a76f871_1920

Mål

Målet med projektet SEE ME är att skapa ett partnerskap för lärande som fokuserar på att motivera föräldrar att samarbeta med skolor för att motverka skillnader med avseende på missgynnade grupper. Det här partnerskapet för lärande kommer att studera exempel på bästa praxis och anordna utbildningstillfällen på temat för utvecklingen av överförbara erfarenheter från bästa praxis med avseende på skolbaserat engagemang (föräldrar engagerade i barnens skolgång i direktkontakt med skolan). Målen är:

• Att identifiera, testa och integrera exempel på bästa praxis och innovativa metoder för deltagande, framförallt inom ramen för mångfald (socioekonomisk och kulturellt mångfald, minoriteter osv.);
• Att förbättra lärarnas kompetenser rörande strategier och metoder för att engagera föräldrar genom att ta lärdom av kollegor från andra länder i Europa;
• Att förbättra integreringen av och interaktionen mellan systemets olika komponenter.

Partnerorganisationer

REVALENTO

JAN PIETERSZOON COENSTRAAT 70, Tilburg, Netherlands
Phone 0031-13-5802848
E-mail: winkel@revalento.nl
Contact Person: Roger Van de Winkel
www.revalento.nl

folkuniversitetet

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sweden
Phone: +46704541464
E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se
Contact Person: Anastasiia Tsaruk
www.folkuniversitetet.se

ANKARA MILLI EGITIM MUDURLUGU

Phone: +90 312 306 89 32
e-Mail : uluslarasiprojeler06@meb.gov.tr
contact person: Bahadır YILMAZ
Web: https://ankara.meb.gov.tr

FACO INTERNATIONAL SCIENCE PARK

Director Kim Faurschou

Åløkken 24, 5250 Odense SV, Denmark       

Phone: +45 40 89 23 80

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Stefana Żeromskiego 36, 25-270 Kielce, Poland
Phone: +48 41 362 14 12
erasmus@centrumwolontariatu.eu
www.centrumwolontariatu.eu

COLEGIUL MIHAI EMINESCU DIN SOROCA

Soroca,​str. Ion Creangă 19, Moldova
Phone 0230 2 31 91
E-mail: soroca.colped@rambler.ru
www.colegiulmeminescusoroca.educ.md

IISS "ETTORE MAJORANA"

Via Montebello, 11 – 72100 BRINDISI, Italy
Phone 0831 587953
E-mail: c.destasio@majoranabrindisi.org
https://www.majoranabrindisi.edu.it/

Kontakt med oss!

Det här projektet har finansierats med stöd från den europeiska kommissionen. Den här webbsidan speglar endast innehållsmakarens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns på sidan.

Följ oss på LinkedIn