see me logo3finald

See Me Project

Zwiększanie zaangażowania rodziców w edukację szkolną

Dorobek intelektualny

PRZEWODNIK ZAANGAŻOWANIA RODZICÓW

Przewodniki dla rodziców: program dla szkół mający na celu zaangażowanie rodziców z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji – przewodnik koncepcyjny mający na celu opracowanie szkolenia dla przewodników dla rodziców, aby pomóc rodzicom zastanowić się nad ich doświadczeniami i zdobyć dalszą wiedzę na temat edukacji ich dzieci.

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Analiza najlepszych praktyk, w analizowowaniu różnych podejść do angażowania rodziców i budowania relacji

PRZEWODNIK WSPOMAGAJĄCY RODZICÓW

Wzmacnianie pozycji rodziców – przewodnik do budowania relacji rodzic-uczeń w domu (np: pomaganie w odrabianiu prac domowych), sposoby, w jakie nauczyciele mogą zapewnić rodzicom zrozumienie, jak wspierać prace dzieci w kontekście dwujęzyczności lub słabej znajomości języka przez rodziców

PORTFOLIO STUDENTÓW

Portfolio studenckie, „pomost” między szkołą a rodziną – praktyczny poradnik tworzenia portfolio dla uczniów, które można wykorzystać również w domu.

Projekt

Budowanie partnerstw rodzinno-szkolnych i angażowanie rodziców jako partnerów do nauki od wczesnych lat ma zatem zasadnicze znaczenie dla poprawy rozwoju dzieci i młodzieży. Badania pokazują, że multidyscyplinarne podejście, z udziałem rodziców, dzieci, nauczycieli i specjalistów z lokalnej społeczności, jest kluczem do rozwiązania problemów behawioralnych dzieci w wieku szkolnym. To, czy uczniowie odnoszą sukcesy w szkole, czy są zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki, w dużej mierze zależy od ich statusu społeczno-ekonomicznego (SES). Skutki statusu społeczno-ekonomicznego są obecne we wszystkich europejskich systemach edukacji i szkoleń. Dzieci z uboższych środowisk społeczno-ekonomicznych rzadziej uczestniczą i korzystają z edukacji i opieki niż dzieci z bardziej uprzywilejowanych środowisk. Początkowa niekorzyść może nasilić się w ciągu lat szkolnych, jeśli nie zapewni się dodatkowego wsparcia, aby pomóc dzieciom wypełnić luki edukacyjne. Stwierdzono jednak, że równy udział w wysokiej jakości ECEC jest jednym z najskuteczniejszych podejść do zwalczania nierówności społeczno-ekonomicznych w osiągnięciach edukacyjnych. Wielu rodziców z grup defaworyzowanych (społeczno-ekonomicznych, imigrantów lub Romów ze zmarginalizowanych obszarów zamieszkania) z powodu strachu przed oceną przez personel szkoły, osobistych negatywnych doświadczeń ze szkołą lub braku wiedzy na temat systemu szkolnego. Celem jest pomoc rodzicom w odkrywaniu ich kompetencji i umiejętności, aby mogli odgrywać bardziej aktywną rolę w uczeniu się swoich dzieci na wszystkich poziomach edukacji (od ostatniej klasy przedszkola do szkoły średniej II stopnia). Główny problem, który partnerzy projektu zidentyfikowali i zamierzają rozwiązać, polega na tym, że zaangażowanie i udział rodziców i opiekunów są rzadko lub niewystarczająco uznawane za kluczowy element przyczyniający się do jakości edukacji szkolnej. Dlatego bardzo ważne jest, aby zmniejszyć dysproporcje w dostępie do edukacji i zaangażowaniu w nią oraz zwiększyć równość i włączenie społeczne, aby zająć się zaangażowaniem rodziców w edukację ich dzieci.

W różnych krajach Unii Europejskiej istnieje wiele doskonałych praktyk. Jednym z przykładów jest AFEV, francuska organizacja, która wdraża inicjatywy, które w centrum swoich działań stawiają rodziców ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zapewniają one wsparcie rodzicom dobrowolnie i przybierają formę indywidualnych korepetycji. Aby pokonać bariery między rodzicami a szkołą i stworzyć oparte na zaufaniu relacje z rodzinami, wolontariusze odwiedzają uczniów i ich rodziców w domu. Kolejna to inicjatywa miast PESL mająca na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i spójności społecznej na swoich terytoriach. Trzecia to metoda opracowana w Mołdawii (kraju kandydującym do UE). Inicjatywa zatytułowana „Romskie rodziny się angażują: metodologia pracy z rodzinami romskimi na rzecz sukcesu edukacyjnego ich dzieci”. Inicjatywa ta przyczyniła się do poprawy sytuacji edukacyjnej Romów w całej Europie poprzez aktywniejsze zaangażowanie rodziców romskich. Czwartym przykładem jest Urbact-PREVENT, mający na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i zaangażowaniu rodziców w mniejszości etniczne i migrantów.

open-book-gadab98f5b_1920

Cele

Projekt SEE-ME dotyczy priorytetu KA2 Erasmus w zakresie dysproporcji w nauce dzieci z różnych grup społecznych, etnicznych, językowych i kulturowych. Projekt ten ma na celu stworzenie partnerstwa strategicznego na rzecz wymiany i transferu innowacyjnych praktyk i narzędzi dotyczących angażowania rodziców jako partnerów do nauki.

girl-g79a76f871_1920

Cele szczegółowe

Celem projektu SEE-ME jest stworzenie partnerstwa edukacyjnego skoncentrowanego na angażowaniu rodziców do współpracy ze szkołami w celu przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Partnerstwo edukacyjne zbiera najlepsze praktyki i organizuje sesje edukacyjne na temat opracowania katalogu najlepszych praktyk w odniesieniu do zaangażowania w szkole (rodzice zaangażowani w życie akademickie swoich dzieci w bezpośrednim kontakcie ze szkołą). Cele to
-Identyfikacja, testowanie i włączanie do głównego nurtu najlepszych praktyk i innowacyjnych metod uczestnictwa, szczególnie w kontekście różnorodności (różnorodność społeczno-ekonomiczna i kulturowa, mniejszości itp.);
– Poprawa kompetencji nauczycieli w zakresie strategii i podejścia do zaangażowania rodzica poprzez uczenie się na doświadczeniach kolegów z innych krajów w Europie;
– Poprawa integracji i interakcję osób zaangażowanych w proces edukacji.

Organizacje partnerskie

REVALENTO

JAN PIETERSZOON COENSTRAAT 70, Tilburg, Netherlands
Phone 0031-13-5802848
E-mail: winkel@revalento.nl
Contact Person: Roger Van de Winkel
www.revalento.nl

folkuniversitetet

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sweden
Phone: +46704541464
E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se
Contact Person: Anastasiia Tsaruk
www.folkuniversitetet.se

ANKARA MILLI EGITIM MUDURLUGU

Phone: +90 312 306 89 32
e-Mail : uluslarasiprojeler06@meb.gov.tr
contact person: Bahadır YILMAZ
Web: https://ankara.meb.gov.tr

FACO INTERNATIONAL SCIENCE PARK

Director Kim Faurschou

Åløkken 24, 5250 Odense SV, Denmark       

Phone: +45 40 89 23 80

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Stefana Żeromskiego 36, 25-270 Kielce, Poland
Phone: +48 41 362 14 12
erasmus@centrumwolontariatu.eu
www.centrumwolontariatu.eu

COLEGIUL MIHAI EMINESCU DIN SOROCA

Soroca,​str. Ion Creangă 19, Moldova
Phone 0230 2 31 91
E-mail: soroca.colped@rambler.ru
www.colegiulmeminescusoroca.educ.md

IISS "ETTORE MAJORANA"

Via Montebello, 11 – 72100 BRINDISI, Italy
Phone 0831 587953
E-mail: c.destasio@majoranabrindisi.org
https://www.majoranabrindisi.edu.it/

Strona sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Znajdź Nas na LinkedIn