PRZEWODNIK ZAANGAŻOWANIA RODZICÓW

Rezultat intelektualny 1 ma na celu identyfikację kluczowych kompetencji wymaganych przez dzieci i rodziców z grup defaworyzowanych w celu rozwijania i nabywania podstawowych umiejętności, które w przyszłości przyczynią się do ich zdolności do zatrudnienia, rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego, a także udziału w aktywnościach obywatelskich i życiu społecznym Partnerzy przeprowadzą dogłębne badania i zgromadzą dobre praktyki z wykorzystaniem projektów unijnych i pozaunijnych oraz swoich wcześniejszych doświadczeń we wspieraniu i uczeniu się dzieci i rodziców z grup defaworyzowanych.

Zebrane w IO1 materiały posłużą jako materiał bazowy do dalszych działań nad projektem:
tworzenie materiałów do wywiadów;
przygotowanie materiałów dla grupy fokusowej;
opracowanie Poradników Rodziców (IO2);
opracowanie Przewodnika na rzecz budowania relacji rodzic-uczeń w domu (IO3);
opracowanie Portfolio Studenta (IO4).

Grupa docelowa:
Organizacje pozarządowe zajmujące się imigrantami, organizacje wolontariuszy, organizacje międzynarodowe, które świadczą usługi, edukację, pomoc dla osób ze środowisk defaworyzowanych, Grupy Praw Mniejszości, organizacje etniczne, Regionalna Grupa Robocza ONZ ds. Romów, sieć ERGO, organizacje pracujące z mieszkańcami wsi itp. Tego typu cele grupy mają jasne zrozumienie stanu i rozwoju osób z grup defaworyzowanych. Rozumieją swoje potrzeby i poziom umiejętności edukacyjnych.

Innowacyjne aspekty tego Rezultatu to nacisk na określenie odpowiednich kompetencji kluczowych dla rozwoju dzieci ze środowisk defaworyzowanych, badanie różnych trudności i ograniczeń w zaangażowaniu rodziców w całej UE. Badanie to pokaże, jakie jest ryzyko wykluczenia dzieci ze środowisk defaworyzowanych i jakie mają luki w rozwijaniu kluczowych umiejętności, jakie mają one i ich rodziców. Zebrane i przeanalizowane najlepsze praktyki dostarczą przydatnych, aktualnych i praktycznych informacji dla rodziców, dzieci, nauczycieli, przedstawicieli zawodów szkolnych, instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń migrantów na temat tego, jak wspierać i uczyć się dzieci z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez zaangażowanie rodziców.

Wyniki IO1 będą miały następujący wpływ:
Poprawienie jakość i różnorodność możliwości uczenia się dostępnych dla dzieci ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i dla ich rodziców;
Rozpowszechnianie koncepcji angażowania rodziców i nauczycieli w rozwój i uczenie się na poziomie zawodowym i osobistym dzieci ze środowisk defaworyzowanych w Europie;”

POBIERZ DOKUMENT: 

SEE-ME Best Practice Review

SEEME Transnational Report

See-Mee IO-2

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Strona wykonana przez

Close Menu